DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI


Technický kroužek
Středa 12.30 - 14.00
pod vedením: Štěpánky Kašové


Hlavní cíl:

- rozvoj tvořivého myšlení a kooperace s ostatními
- rozvoj dovedností při řešení problémů- poznávání různých pomůcek, materiálu, nástrojů apod.
- rozvoj rozumových předpokladů, logického myšlení prostřednictvím prožitkového učení
- rozvoj prostorových, technických a logických schopností
- rozvoj jemné motoriky
- rozvoj přematematických a předpočetních představ


Konstruktivní hry a stavebnice:

- Lego, Cheva, Seva, Merkur, Geomag, Quercetti Tecno, Quercetti Georello, Heroes Constructor, sestavování kuličkové dráhy, autodráhy, vláčkodráhy, stavba z kostech a dalších stavebnic
- stavba dle předloh a plánků, ale i dle fantazie dětí


Výukové počítačové programy pro děti předškolního věku:

- hrajeme si se slovy a písmenky - Písmáčkovy úkoly
- hrajeme si a učíme se - Les
- hrajeme si a učíme se - Zvířata na statku
- učíme děti přemýšlet - IQ hry, Pro nejmenší, Hry, Naslouchej a hrej si


Souprava pro pokusy v MŠ:

- demonstrace jednoduchých motivačních a poznávacích pokusů určených dětem


 


Výtvarný kroužek
Úterý 12.30 - 14.00 
pod vedením: Michaely Majerové


Hlavní cíle:

- Rozvíjet jemnou motoriku
- Umožnit rozvoj tvořivosti, fantazie a představivosti
- Cvičit koordinaci oka a ruky
- Odstraňovat strach z kreslení/malování
- Naučit se soustředit na výtvarný úkol- začít a dokončit tvořivou činnost
- Rozvíjet schopnost domluvit se s ostatními a vytvořit společné dílo
- Podporovat kladný vztah k tvořivým činnostem
- Seznámit se se základními a sekundárními barvami

 

Obsah:
Kresba - tužka, pastelky, voskovky, suchý pastel.
Malba - tempery, vodové barvy, prstomalba.

Práce s papírem - stříhání, muchlání, lepení, trhání, skládání.
Prostorové vyjádření - práce s modelovací hmotou, se sádrou.
Netradiční materiály - přírodniny, potraviny, knoflíky…
Tvořivé činnosti dle nápadů a přání dětí.
Výroba dekorací a dárků pro své blízké. Brzy budu školákem
Pondělí 12.30 - 14.00
pod vedením: Bc. Daniely Pulzové

Čtvrtek 12.30 - 14.00 
pod vedením: Bc. Lucie Klecánové

Brzy budu školákem je jedním z doplňkových programů, který je zařazen do našeho Školního vzdělávacího programu „Objevujeme svět kolem nás“.
 
Vstup do základní školy znamená pro dítě a také pro celou jeho rodinu velkou životní změnu. Dítě se bude muset naučit cíleně pracovat, poslouchat, soustředit se a plnit zadané úkoly. V novém prostředí se bude muset spoléhat samo na sebe. Proto je jeho příprava na školu důležitá, a to jak ze strany mateřské školy tak i rodiny.
 
Hlavním cílem tohoto programu je:

 • Připravit budoucího školáka na vstup do první třídy základní školy a zabezpečit mu tak úspěšný přechod z mateřské školy do základní.
 • Veškeré naše úsilí je, aby se dítě mohlo na tento důležitý úsek jejich života přichystat, aby nedošlo ke zklamání v důsledku malé připravenosti, úzkosti z nového prostředí nebo z nezralosti dítěte
 • Rozvíjet hrubou a jemnou motoriku, grafomotoriku, koordinaci oka a ruky, zrakové a sluchové vnímání a rozlišování, logické myšlení, předmatematické představy, soustředěnosti dětí při práci aj.
 • Odlišit volnou hru od systematické řízené práce.
 • Rozvíjet samostatnost dítěte, sebeobsluha, schopnost spolupráce, umět se přizpůsobit kolektivu, vyjádřit a obhájit svůj názor a neprosazovat se na úkor svých vrstevníků.
 • Zařazovat hry rozvíjející jednotlivé oblasti důležité pro školní připravenost.

 
Během naší práce se snažíme respektovat individuální rozvoj každého dítěte a maximálně podporovat jeho rozvojové možnosti, neboť každé dítě je ve svých schopnostech a dovednostech jiné. Výkony dětí nesrovnáváme, protože u této věkové skupiny je běžné, že mezi dětmi jsou rozdíly jak v jejich vývoji, tak v jejich dosavadním učení. Pokud shlédneme závažnější problém, konzultujeme tuto skutečnost s rodiči, případně doporučíme pomoc odborníka. Předškolní děti chodí na návštěvy do prvních tříd. Mají tak možnost prohlédnout si prostředí školy a seznámit se s p. učitelkou. Získají představu o průběhu a náplni vyučovací hodiny, mohou si vyzkoušet sedět ve školní lavici popřípadě práci s interaktivní tabulí.
 
Co mohou udělat rodiče?

 • učit své děti vnímat a rozlišovat čas určený k práci a k zábavě (neodbíhat od rozdělené práce za novou činností)
 • spolupracovat s učitelkami, konzultovat případné problémy dítěte
 • po odborném vyšetření klinickou logopedkou pravidelně pracovat podle jejích pokynů a spolupracovat s logopedickými preventistkami (paní učitelky s kurzem pro logopedickou prevenci)
 • povídat si doma o tom, jak plní dítě své povinnosti a vést jej k pocitu odpovědnosti za svěřenou práci, posilovat dětskou sebedůvěru – „Ty to určitě zvládneš.“
 • pomocí her se s dítětem učit doma i venku (využít básničky, hádanky, písničky, popisovat věci kolem sebe, jmenovat číselnou řadu, barvy, odpovídat dětem na otázky aj.)
 • číst dětem pohádky a nechat je převyprávět děj
 • dbát na správné držení psacích potřeb viz. www. jak- spravne-psat.cz
 • je-li dítě levák nepřecvičovat ho, brát leváctví přirozeně
 • těšit se společně s dítětem na školu a dítě školou nestrašit (věty typu: „Počkej, ve škole tě srovnají.“ mohou napáchat velké škody)

Dítě by mělo být na školu zralé. Zralost v sobě zahrnuje několik rovin: jednak zralost fyzickou, tělesnou, dále pak psychickou a sociální, které spolu úzce souvisí. Fyzickou zralost-posuzuje dětský lékař v rámci preventivních prohlídek. Psychická zralost zahrnuje několik faktorů. Jedním z nich je rozumová, mentální vyspělost. A dále logické úvahy, paměť a pozornost. Sociální zralost – zda je dítě schopno odloučit se na určitou dobu od rodiny, komunikovat samostatně s dospělým, zapojit se do dětské skupiny apod.
 
Co s dětmi procvičujeme, jaké konkrétní činnosti děláme?
Snažíme se využívat metod prožitkového učení založených na přímých zážitcích. Učení tohoto typu je pro dítě nenásilné, funkční, přirozeným způsobem zdravé. S dětmi se zaměřujeme na všeobecné znalosti ve všech oblastech.

 • kooperativní učení hrou – jedná se o interaktivní situace, kde se snažíme podporovat příznivou atmosféru ve třídě. Základem tohoto učení je skupinová spolupráce při řešení daného úkolu nebo při spontánních činnostech, kdy se dítě učí spolupracovat, rozdělit úkoly, přizpůsobit se, ale mít i odpovědnost
 • předmatematické představy – určit polohu předmětů na ploše i v prostoru, třídit, řadit, porovnávat, předměty dle stanoveného znaku, číselná řada, prostorové pojmy, geometrické tvary …
 • předčtenářská gramotnost – souvisí s projektem „Pohádkové čtení“ - snažíme se vzbudit zájem o knihu, reprodukce krátkého textu, porozumění textu…
 • rozvíjení fonematického sluchu – hry které podporují sluchové vnímaní např. Slepá bába, Poznávání různých zvuků se zavázanýma očima- zvířata, zvuk předmětů - sklo, dřevo, trhání papíru …, rytmická říkadla, básničky, hádanky, vytleskávání slov na slabiky – rytmizace
 • rozlišovat první hlásku ve slově, uprostřed slova a na konci – slovní fotbal,  vymýšlet několik slov na danou hlásku
 • hra na protiklady
 • rozlišování barev, tvary, velikost př. Na čápa
 • procvičování pravolevé orientace – Co máme vpravo od dveří?
 • paměť – zapamatovat si alespoň 6-8 prvků, báseň, píseň, krátký text
 • skládání puzzle, obrazců
 • grafomotorická cvičení – správné držení tužky – lehké uvolněné zápěstí, které umožní dětem snadnější přípravu na psaní
 • práce se vzdělávacími počítačovými programy – Rok s barevnými kamínky, Chytré dítě aj.
 • procvičování pozornosti- zrakové vnímání
 • vyjadřovací schopnosti- tvořit nadřazené i podřazené pojmy
 • řešení labyrintů, hledání rozdílů mezi obrázky
 • hrubá motorika – skoky, lezení, plazit se po břiše, stoj na jedné noze...
 • jemná motorika – zavazování tkaniček, zapínání knoflíků, zipů, navlékání korálků, práce s drobným materiálem- kuličková mozaika, stříhání, lepení…
 • senzomotorika – spojení oko – ruka – stavět ze stavebnice podle vzoru, obkreslit jednodušší obrázky (šablony)                                               – spojení ucho – ruka – reagovat pohybem na zvuk př. „Štronzo“
 • procvičování vědomostí – Jak se jmenuješ, kolik ti je let, kde bydlíš, jak se jmenují členové tvojí rodiny, čím je tvoje máma, táta? Rozlišování povolání, poznávání domácích zvířat a jejich mláďata, popřípadě čím se živí, pojmenování dopravních prostředků rostliny, vědět k čemu slouží běžné věci i nářadí
 • rozlišování časových pojmů den – noc, ráno, poledne…, rozlišovat roční obdobích

 
Kde se mohu inspirovat?

 
Knihy :

 • Nauč mě kreslit – V. Hegerová
 • Velká kniha pro předškoláky – Fragment
 • Nové Hráškovy nejoblíbenější úkoly pro předškoláky
 • Co si tužky povídaly – J. Bednářová
 • Jak se pastelky učily kreslit – J. Bednářová
 • Orientace v prostoru a čase – J. Bednářová
 • Školní zralost – J . Bednářová
 • Rozvoj grafomotoriky – J.Bednářová
 


Logohrátky 
logopedické preventistky: Iveta Kasalová
                                               Mgr. Ing. arch. Štěpánka Kašová
                                               Šárka Gelová
                                               Anna Fryšová

V posledních letech se setkáváme se stále narůstajícím počtem dětí s narušenou komunikační schopností. Učitelé základních škol si stěžují na neobratné vyjadřování, nedostatečnou slovní zásobu a hlavně na špatnou výslovnost.
Nabízí se otázka: “Co je příčinou?” Je to nepodnětné prostředí, špatný mluvní vzor, nedostatečná informovanost
rodičů? Přetechnizovaná doba sice dala mobily, tablety, počítače,… ale vzala osobní kontakt, společné zažitky a společně strávené chvíle, o kterých si pak vyprávíme.
Ať je příčinou cokoli, v naší MŠ se snažíme podporovat rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností a to zejména správnou výslovnost, souvislé vyjadřování, atd. Paní učitelky provádí s dětmi artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, apod.
Na konci předškolního období, tedy před vstupem do ZŠ by mělo být dítě schopno správně vyslovovat, samoatatně a smysluplně vyjadřovat své myšlenky a pocity, vést rozhovor, popsat situaci, apod.
K dosažení těchto cílů máme stanoveny některé specifické úkoly. Jedním z nich je odstraňování špatné výslovnosti hlásek a to ve spolupráci s klinickou logopedkou, proto máme v našem vzdělávacím program zařazeny tzv. LOGOHRÁTKY. Tyto provádí p.učitelky s kurzem pro logopedickou prevenci ve spolupráci s Mgr.Čupovou a samozřejmě s rodiči. Naším hlavním záměrem je rozšířit bohatost dětského slovníku, učit děti správně se vyjádřit a artikulovat a věnovat zvláštní péči dětem s vadami řeči a jejich nápravě. Paní logopedka přijíždí do školky každou poslední středu v měsíci, aby zjistila stav pokroku správného vyslovování.
 
Učitelka MŠ – logopedická preventistka zjistí úroveň výslovnosti dětí na třídě a navrhne rodičům možnost vyšetření klinickou logopedkou (o což je velký zájem). Ta děti vyšetří přímo ve školce, pro děti ve známém prostředí za přítomnosti rodičů a učitelky MŠ. Učitelka si vše zapíše a postupně dětem zapisuje do sešitu způsob nácviku špatně vyslovované hlásky, který s dětmi sama provádí. Ovšem důležitá je pravidelná domácí příprava, která by se neměla podceňovat. Usilujeme o to, aby dítě z naší  MŠ odcházelo co nejlépe připravené na vstup do ZŠ a to nejen z logopedického hlediska.