O NÁS


Mateřská škola Vodňany se skládá z hlavní mateřské školy a dvou odloučených pracovišť.
Vize naší mateřské školy je:
"VYTVÁŘET TAKOVOU MATEŘSKOU ŠKOLU, KDE ÚSPĚŠNÁ BUDOUCNOST DÍTĚTE JE ODRAZEM LÁSKY, SPOLUPRACUJÍCÍHO RODIČE A VZDĚLANÉHO UČITELE."
 
V Mateřské škole chceme poskytovat všem dětem kvalitní vzdělávání v přátelské a vstřícné atmosféře, kde se děti učí vzájemnému respektu, rozvíjí se jejich vnímavost, citlivý vztah k lidem, k prostředí i k přírodě.

Pedagogové i ostatní zaměstnanci školy jsou dětem těmi nejlepšími průvodci na jejich cestě za poznáním, pružně reagují na potřeby dětí, zajišťují jejich největší možný rozvoj a samostatnost.

Usilujeme rovněž o to, aby naše škola byla otevřenou a vstřícnou organizací pro děti, rodiče, zřizovatele i všechny ostatní partnery školy.

Všechny naše mateřské školy nabízí pestrý, všestranný a respektující přístup k rozvoji dětí tak, aby z nich vyrostly samostatné a zdravě sebevědomé osobnosti komplexně vybavené pro další vzdělávání a život.

V areálu mateřské školy ve Smetanově ulici se nachází budova se čtyřmi třídami pro starší děti a tři třídy v pavilonu s bezbariérovým přístupem pro mladší děti. Ve 2. podlaží hlavní budovy je mezi dvěma třídami umístěna velká víceúčelová místnost s interaktivní tabulí, kde se děti nejen vzdělávají, ale místnost rovněž využívají též jako tělocvičnu nebo ke společným kulturním událostem (divadlo, besídky, karnevaly, setkání s rodiči).
V září 2021 byla otevřena nová mateřská škola s jednou třídou pro dvouleté děti, (naproti areálu stávající mateřské školy).

V areálu mateřské školy ve Výstavní ulici se nachází budova s dvěma třídami. V přízemí je třída pro mladší děti, v patře pak pro ty starší.

Děti mají po celou dobu pobytu v MŠ zajištěn pitní režim a pestrou stravu, která vychází z nových trendů ve stravování pro MŠ.  

Rozlehlé školní zahrady zdobí zábavné sportovně - herní prvky např. ve tvaru lodi a mašinky, domečky se skluzavkou, provazová pyramida, housenka, průlezkový komplex, tartanové hřiště s brankami, pískoviště, houpačky, pružinová houpadla. Součástí areálu mateřských škol ve Smetanově ulici je také dopravní hřiště se světelnou signalizací a přilehlým zahradním domkem plným koloběžek, tříkolek a odrážedel. 

Kvalifikované učitelky se stále průběžně vzdělávají absolvováním nejrůznějších kurzů a seminářů. Při práci tak využívají různých moderních pedagogických metod a technik, které mezi sebou pravidelně sdílejí a předávají si své zkušenosti z praxe.

Věková kategorie předškolních dětí je specifická v tom, že si děti v tomto věku nejlépe zapamatují takové poznatky a dovednosti, které si samy vyzkoušejí, zažijí a které v nich zanechají emocionální prožitek. Proto je pro nás důležité odbourat přenos informací a nadbytečných faktů v mluvené podobě, ale využívat metod prožitkového učení u dětí založených na přímých zážitcích. Učení tohoto typu je pro dítě nenásilné, funkční, přirozeným způsobem zdravé. Nikdy v pozdějším věku již nebude dítě s takovou intenzitou, fantazií a efektivitou pracovat samo na sobě a rychle se rozvíjet.

Při výchovně-vzdělávacích činnostech zařazujeme prvky např. pedagogiky Franze Ketta, vzdělávacího programu Začít spolu, Respektovat a být respektovánVýchovy ke ctnostem. Všechny námi používané metody učí děti vztahovosti, respektu k sobě i druhým, nést důsledky svého chování, kde jsou však chyby vnímány jako přirozená součást cesty rozvoje skrze objevování a zkoušení. Samozřejmostí je proto respektující, vlídný, avšak důsledný přístup učitelek s přihlédnutím k individuálním potřebám dětí.

Pro hodnocení dětí využíváme formativní hodnocení se zpětnou vazbou a u starších dětí i sebehodnocení.
Na třídních pravidlech se domlouvají všichni společně. Piktogramy vyjadřují jednotlivé činnosti a zdobí všechny prostory třídy tak, aby je měly především děti kdykoliv na očích.
           
Naše mateřské školy také poskytují logopedickou péči dětem s vadami řeči. S dětmi pracují pravidelně každý týden logopedické asistentky pod vedením klinické logopedky Mgr. Miloslavy Čupové, která do mateřské školy dojíždí pravidelně 1x za měsíc.
           
V mateřských školách máme pro předškolní děti pestrou nabídku doplňkových činností. V mateřské škole ve Smetanově ulici si mohou děti vybrat „Výtvarný kroužek“ – tvoření a různé nestandardní výtvarné techniky, „Technický kroužek“ – práce s konstruktivními stavebnicemi s využitím plánků, „kroužek - Brzy budu školákem“ – prohloubení přípravy na bezproblémový vstup do základní školy, kroužek „Hezky česky“ –  pro děti s odlišným mateřským jazykem, kde se děti učí mluvit správně česky. V mateřské škole ve Výstavní ulici si mohou vybrat z nabídky „Environmentální kroužek“ – prohlubování kladného vztahu k přírodě, „Čtenářský kroužek“ – prohlubování kladného vztahu ke knihám, porozumění textu, tvoření na základě příběhu a „Výtvarný kroužek“.
 
V mateřských školách podporujeme všechny děti se specifickými vzdělávacími potřebami i děti nadané. Aktivně spolupracujeme se SPC, PPP a speciálním pedagogem ze ZŠ Vodňany. S kvalitním zajištěním individuálních potřeb dětí se specifickými vzdělávacími potřebami pomáhají učitelkám a dětem pedagogické asistentky a školní asistentka. Na třídě s dvouletými dětmi pomáhá učitelkám s péčí o děti chůva. S dětmi s odlišným mateřským jazykem pracují individuálně každý den pedagogické asistentky, které se zaměřují především na rozvoj komunikačních dovedností v českém jazyce. Předškolní děti s odlišným mateřským jazykem navštěvují navíc 2x týdně „kroužek - Hezky česky“ pod vedením proškolené učitelky. Naše mateřská škola se také zabývá vyhledáváním a podporou dětí nadaných, na jejichž rozvoji spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Táboře, která se na diagnostiku a podporu nadaných dětí specializuje. Jak naše škola, tak i rodiče, mají dlouhodobě s touto poradnou výborné zkušenosti. Každý rok z naší mateřské školy odchází do základní školy poradnou diagnostikované nadané a mimořádně nadané děti, které mají na základě posudku z poradny nárok na podpůrná opatření i na základní škole.