TŘÍDNÍ UČITELKY:
 • Petra Šímová - učitelka
  Petra Šímová
  učitelka
 • Bc. Nela Sochorová DiS. - učitelka
  Bc. Nela Sochorová DiS.
  učitelka
 • Anna Fryšová - učitelka
  Anna Fryšová
  učitelka

UMÍSTĚNÍ TŘÍDY: pavilon

PROSTOROVÉ MOŽNOSTI TŘÍDY:
- herna, lehárna, umývárna, WC, šatna, jídelna

POČET ZAPSANÝCH DĚTÍ: 28 dětí - 14 dívek, 14 chlapců

VĚKOVÉ SLOŽENÍ TŘÍDY: 2 - 3,5 roky

O NAŠÍ TŘÍDĚ:
Třída "broučků" je věkově heterogenní s počtem 28 dětí. Většina dětí je nově příchozích. Proto zejména v prvním období převažují aktivity podporující - sebeobsluhu, utváření hygienických návyků, adaptaci dítěte na nové prostředí. Ve třídě se snažíme o vytváření klidného, harmonického a bezpečného prostředí, kde se děti cítí uvolněně a spokojeně. Rozvíjíme kamarádské vztahy na vzájemné důvěře, ohleduplnosti, toleranci a pomoci. Společně vytváříme "Ferdovo pravidla" soužití, dbáme na jejich osvojení a respektování, která poskytují dětem jistotu a pocit bezpečí. Zaměřujeme se na všestranný rozvoj osobnosti dítěte, formou nejrůznějších praktických činností a situací. Poskytujeme jim co největší prostor pro volné hry a pohybové činnosti. Nejdůležitější činností je hra, stavíme na rituálech, prožitkových aktivitách, ke kterým jsou děti citlivě motivovány. Snažíme se vytvořit příjemnou atmosféru pro výtvarné činnosti a posilovat u dětí tvořivý proces. Dále rádi zpíváme a cvičíme. Děti jsou vedeny k samostatnosti, k práci ve skupině a ke spolupráci. Snažíme se vychovávat samostatné dítě se zdravým sebevědomím a nést důsledky za své konání a jednání.  Pracujeme podle školního vzdělávacího programu, který nese název "Objevujeme svět kolem nás." Třída je tvořena tak, aby umožňovala rozvoj a vzdělání každého jednotlivého dítěte v rozsahu jeho individuálních možností a potřeb.

Ranní rituál: Bum, bum, ratata,
                        nejsme žádná mrňata.
                        Jako z vody rosteme,
                        hezký den si přejeme.

                       Malý brouček spinkal v trávě,
                       probudil se dneska právě,
                       protáhl si nožičky,
                       hlavičku i ručičky.
                       Na nohy vzal bačkorky
                       a utíkal do školky.
                       Tak je tady všechny máme
                       a hezky se přivítáme.
                       "Dobrý den!"

motto třídy:
„Děti se potřebují učit, potřebují si hrát
a co je nejdůležitější - potřebují se smát.“REŽIM DNE:
6:00 - 6:30 scházení dětí na budově MŠ
6:30 - 6:45 přechod z budovy MŠ na pavilon MŠ
6:45 provoz pavilon MŠ
6:45 - 8:00 spontánní činnost - volné hry
8:00 - 8:30 tělovýchovná chvilka (pohybové hry, zdravotní cvičení), rituál
8:30 - 9:00 hygiena, svačina
9:00 - 10:45 řízené i frontální činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělání dětí, pobyt venku
10:45 - 11:30 hygiena, příprava na oběd, oběd
11:30 - 14:00 hygiena, odpočinek, relaxace 
14:00 - 14:30 odpolední svačina
14:30 - 15:15 spontánní činnost, individuální práce s dětmi, dle počasí pobyt na zahradě MŠ
15:15 - 15:30 oblékání dětí, přechod na budovu MŠ
15:30 - 16:30 provoz na budově MŠ


CO POTŘEBUJI DO ŠKOLKY:
 • přezůvky (né pantofle)
 • pohodlné oblečení pro hru ve třídě
 • oblečení pro pobyt venku dle počasí
 • náhradní oblečení
 • pyžamo
 • plastový hrnek
 • papírové kapesníky v krabici
 • sáčky (pro znečistěné oblečení )
      !!!PROSÍME VŠE PODEPSAT!!!


CO BY DÍTĚ MĚLO UMĚT, PŘED VSTUPEM DO MŠ
 • pozdravit a poděkovat
 • reagovat na své jméno a odpovědět na pozdrav
 • samostatně jíst a pít, používat lžíci a hrneček
 • neodbíhat od stolu
 • obout se a vyzout bez pomoci (bačkory, boty)
 • poznat si svoje oblečení, pyžámko, bačkorky
 • převléknout se a poskládat si věci na hromádku
 • umět chodit po schodech
 • mýt si ruce mýdlem a po umytí použít ručník
 • aktivně hlásit svojí potřebu, samostatně používat WC
 • nepoužívat v průběhu dne pleny, dudlík, bryndák
 • zvládat déletrvající chůzi - nevozte dítě v kočárku
 • znát základní barvy a poznat si svojí značku
 • smrkat a používat kapesník
 • umět být chvíli sám bez svých blízkých
 • udržet pozornost po dobu alespoň 10 minut
 • umět ukusovat z chleba včetně kůrky - nekrájet na dílky
 • umět navazovat mluvní i oční kontakt při komunikaci
 • respektovat dohodnutá pravidla v kolektivu
    "Mamko, taťko, když to vše dokážu sám
                     budu mít radost já i ty."

 

Adaptační program (Adaptace)

Vstup dítěte do mateřské školy je významnou událostí nejen v životě dítěte, ale i celé rodiny. Rodiče by si měli udělat dostatek času, rozhodně nespěchat. Děti, které do té doby byly převážně v kruhu rodinném, najednou poznávají jinou společnost, nové děti i dospělé a nové prostředí. Musí se podřídit určitým pravidlům, a vyrovnat se s tím, že nejsou jen ony středem pozornosti. Některé děti se s touto změnou vyrovnávají snadno a s jistotou, jiné potřebují delší čas na nově vzniklou situaci. Je dobré, když dítě v MŠ první dny nespí, ale jde domů po obědě. Naším přáním je, aby se děti cítily ve školce spokojené a aby do ní chodily rády. Je důležité, aby i rodiče-hlavně matka, byli s danou situací vyrovnaní. Adaptace probíhá cca 6-8 týdnů (při nemoci se adaptace prodlužuje). Pokud přetrvávají dlouhodobé potíže s adaptací, může být doporučeno pedagogem odklad (dny, týdny, popřípadě měsíce) docházky do MŠ.

Jednotlivé fáze adaptace

1.fáze - probíhá před nástupem dítěte do MŠ

 • MŠ pořádá před zápisem dětí „Den otevřených dveří“ - rodiče si mohou se svými dětmi prohlédnout prostory školky, seznámit se s režimem dne, s nabídkou vzdělávacího programu.

 • přijaté děti mohou navštěvovat v doprovodu svých rodičů MŠ po zápise a v době otevření provozu MŠ v dopoledních hodinách.

 

Pravidla pro účastníky adaptačního programu:

 • do MŠ mohou pouze děti zdravé

 • rodič má nad svým dítětem po celou dobu dozor nenechává zde dítě samotné!

 • rodič nezasahuje učitelce do vzdělávacích, ani výchovných aktivit

 • rodič pozoruje praktiky školy, režim, snaží se dítě vést k napodobování

 

Desatero pro rodiče

(Co mohou rodiče udělat, aby vstup dítěte do MŠ byl úspěšný a nenásilný)

 • chodit s dítětem mezi děti, chodit sním do nových prostředí (např. mateřského centra, hřiště,…)

 • nechávat dítě na určitou dobu v péči jiného známého člověka

 • pracovat na dovednostech sebeobsluhy (při jídle, oblékání, na toaletě)

 • rozvrhnout čas tak, abychom na dítě nemuseli spěchat, má-li věci dělat samo

 • udělat si čas na každodenní společnou chvilku

 • často si s dítětem povídat. Když nastane nevhodné chování umět si vysvětlit proč, a hledat řešení

 • udělat si čas na čtenou pohádku (důležité)

 • chválit dítě, že se mu daří, či něco podařilo

 • vyvarovat se výhružek typu „ Počkej, až budeš ve školce...!“ (dítě se pak bude bát školky předem)

 • opatrně zacházet i s vychvalováním školky, „jak tam bude všechno super!“. Je nutné se držet reality a mluvit o tom, co asi všechno tam bude dítě moci dělat. Vyhneme se tak vytvoření nereálných představ a následného zklamání

 

Co všechno by mělo umět dítě při vstupu do MŠ

 • chodit, lézt, běhat a vůbec se samostatně pohybovat

 • sedět po dobu jídla u stolu, používat lžíci, pít z hrnečku

 • umývat si ruce a utírat se do ručníku, čistit nos

 • používat toaletu z vlastní iniciativy

 • chodit po schodech s přidržováním se zábradlí

 • snažit se uklízet si po sobě hračky

 • reagovat na pokyny (např. počkat, sednout si, přijít, ...) i na své jméno

 • hrát si a svou činností se po určitou dobu zabavit, brát na vědomí přítomnost druhého dítěte a případně se s ním dát dohromady

 • myslet v konkrétních obrazech, ptát se (otázky proč, jak), být zvídavé

 • umí prosadit svou vůli a chtění

 • pozorovat a napodobovat okolí

 • mluvit a dorozumívat se o běžných věcech s dospělými i dětmi

 

2. fáze - probíhá po nástupu dítěte do MŠ individuálně dle dítěte

Navázání vzájemné kladné spolupráce mezi pedagogy MŠ a rodinou je základní podmínka pro kvalitní spolupráci. Během adaptačního období je vhodné, aby rodiče sdělili učitelkám potřebné informace o svém dítěti, jeho zdravotním stavu a dalších specifikách, jež považují za vhodné sdělit v zájmu úspěšné adaptace dítěte.

 

Příklad adaptačního plánu - doporučení pro rychlejší a snadnější adaptaci

 

Loučení v prostoru šaten:

 • při loučení s dítětem se tvařte pozitivně, zachovejte klid Loučení neprotahujte – krátce se s dítětem rozlučte a odejděte. Počítejte se slzičkami – jsou naprosto přirozené. Ze zkušenosti – děti přestanou plakat krátce po vašem odchodu (často maminky nesou loučení hůř, než děti).

 • někdy pomáhá, když do MŠ vodí dítě otec – většina otců se nenechá ovlivnit emotivními projevy svých dětí a dítě dobře ví, že slzičky na tatínka příliš neplatí

 • můžete se domluvit s paní učitelkou na vhodném okamžiku, kdy vezme dítě za ruku/do náručí a vy odejdete

Předávání dítěte učitelce:

 • předáme si dítě z ručky do ručky - v rámci bezpečnosti!

 • rozloučení (pokud dítě nezvládá situaci odchodu rodiče, v prvním týdnu se rodič může stát pozorovatelem, a pobýt s ním 10-15minut ve třídě - pak se rozloučí a odejde)

Odchod ze školky doporučujeme prvních 14 dní po obědě.


 

3. fáze - pokud probíhá adaptace bez obtíží

Jak dítěti pomoci?

Můžete si vzít do školky malého plyšáka na spinkání

Používejte stejné rituály

Rozlučte se krátce

Buďte citliví a trpěliví

Komunikujte s učitelkou

Pozitivně je motivujte

Buďte důslední a nenechte se obměkčit

Nestrašte své dítě školkou"

PLÁNOVANÉ AKCE:

- připravujemeAKTIVITY NAŠÍ TŘÍDY:

10. prosinec 2018 - 15.15 hodin
Vánoční tvoření
Srdečně vás zveme na vánoční tvoření rodiče s dětmi.
Budeme začínat v 15:15h v naší třídě :)
Těšíme se na vás.
Kde: třída Broučků

10. prosinec 2018 - 15.15 hodin
Vánoční tvoření
Srdečně vás zveme na vánoční tvoření rodiče s dětmi.
Budeme začínat v 15:15h v naší třídě :)
Těšíme se na vás.
Kde: třída Broučků

5. prosinec 2018
Mikulášská nadílka u Broučků

3. prosinec 2018
Slavnostní rozsvěcení vánočního stromečku
Krátký program v podání všech tříd, v pořadí od nejmladších po nejstarší, v závěru společný zpěv koled a rozsvěcení stromečku.
Kde: před budovou MŠ Smetanova

27. listopad 2018
Divadlo Řimbaba
"Čertovská pohádka"
cena: 45,-Kč
Kde: MŠ Smetanova

15. listopad 2018
Screeningové vyšetření zraku
Cena: 150,-Kč
Kde: MŠ Smetanova

7. listopad 2018
Divadlo Dokola
"Dobrodružství skřítka Kuka"
cena: 50,-Kč
Kde: MŠ Smetanova

31. říjen 2018 - 9.00 hodin
Zimní fotografování dětí
cena: 300,-Kč (vybíráme až při předávání fotografií)
sada obsahuje fotografie: 3ks 15x21cm, 3ks 10x15cm + rámečky a 4 ks 5x7,5cm
Kde: PAVILON

8. říjen 2018 - 10.30 hodin
Vzdělávací program "Papoušci a jejich život"
10 papoušků, 8 druhů a jako bonus 4 opičky
cena: 60,-Kč
Kde: MŠ Smetanova

3. září 2018 - 16.00 hodin
Třídní schůzka s rodiči
Srdečně Vás zveme na informační schůzku třídy BROUČKŮ (5.třída - pavilon).
Těšíme se na vás :-)
 

6. červen 2018
Výlet dům sv. Linharta Chelčice
S dětmi pojedeme do Chelčic - dům sv. Linharta, kde se zúčastníme environmentálního programu "Vodstvo" - vývojové fáze žáby, ochrana přírody, výroba bylinného nápoje, zalévání květin apod.
S sebou:  vhodné oblečení a obuv dle počasí
Pití zajištěno na místě.
Vybíráme: 55,-Kč + cena za autobus, která bude vypočítána podle zúčastněných počtu dětí
Odjezd od MŠ v 9:00hod. (Svačina v MŠ  8:15hod.)
Příjezd na oběd.

1. červen 2018
Oslava Dne dětí
Kde: zahrada a hřiště MŠ

1. červen 2018
Oslavujeme den dětí :-)

23. květen 2018
Putování s Kapříkem Metlíkem.
Místo konání: MEVPIS
Kapřík Metlík nám povypráví o tom, že být rybou není vždy pohádka. Příběhy z knihy o kapříkovi Metlíkovi dětem poví, jaké je to nosit místo oblečení šupiny, kdo všechno žije pod vodou nebo u vody a proč je potřeba chránit vodní živočichy. Program plný her je spojen s ukázkolu živých ryb a raků.
ODCHOD Z MŠ : 8.45 hod.
VYBÍRÁME : 45,- Kč

22. květen 2018 - 8.30 hodin
Divadlo Řimbaba
pohádka Nekonečný příběh, vybíráme 45,- Kč
Kde: MŠ Smetanova

11. květen 2018
Besídka u Broučků od 15:30 hod. :-)

11. květen 2018
Záznam z besídky


23. duben 2018
Oslava Dne Země
Kde: areál MŠ Smetanova

10. duben 2018
Bublinkovo kouzelnické představení
vstupné: 45,-Kč
Kde: MŠ Smetanova

AKCE PRO NEMOC ZRUŠENA! NOVÝ TERMÍN BUDE VČAS ZVEŘEJNĚN.
22. březen 2018
Mějme rádi zvířátka
HUGO a FUGO
vstupné: 40,-Kč