TŘÍDNÍ UČITELKY:
 • Petra Šímová - učitelka
  Petra Šímová
  učitelka
 • Bc. Nela Sochorová DiS. - učitelka
  Bc. Nela Sochorová DiS.
  učitelka
 • Anna Fryšová - učitelka
  Anna Fryšová
  učitelka

UMÍSTĚNÍ TŘÍDY: pavilon

PROSTOROVÉ MOŽNOSTI TŘÍDY:
- herna, lehárna, umývárna, WC, šatna, jídelna

POČET ZAPSANÝCH DĚTÍ: 28 dětí - 14 dívek, 14 chlapců

VĚKOVÉ SLOŽENÍ TŘÍDY: 2 - 3,5 roky

O NAŠÍ TŘÍDĚ:
Třída "broučků" je věkově heterogenní s počtem 28 dětí. Většina dětí je nově příchozích. Proto zejména v prvním období převažují aktivity podporující - sebeobsluhu, utváření hygienických návyků, adaptaci dítěte na nové prostředí. Ve třídě se snažíme o vytváření klidného, harmonického a bezpečného prostředí, kde se děti cítí uvolněně a spokojeně. Rozvíjíme kamarádské vztahy na vzájemné důvěře, ohleduplnosti, toleranci a pomoci. Společně vytváříme "Ferdovo pravidla" soužití, dbáme na jejich osvojení a respektování, která poskytují dětem jistotu a pocit bezpečí. Zaměřujeme se na všestranný rozvoj osobnosti dítěte, formou nejrůznějších praktických činností a situací. Poskytujeme jim co největší prostor pro volné hry a pohybové činnosti. Nejdůležitější činností je hra, stavíme na rituálech, prožitkových aktivitách, ke kterým jsou děti citlivě motivovány. Snažíme se vytvořit příjemnou atmosféru pro výtvarné činnosti a posilovat u dětí tvořivý proces. Dále rádi zpíváme a cvičíme. Děti jsou vedeny k samostatnosti, k práci ve skupině a ke spolupráci. Snažíme se vychovávat samostatné dítě se zdravým sebevědomím a nést důsledky za své konání a jednání.  Pracujeme podle školního vzdělávacího programu, který nese název "Objevujeme svět kolem nás." Třída je tvořena tak, aby umožňovala rozvoj a vzdělání každého jednotlivého dítěte v rozsahu jeho individuálních možností a potřeb.

Ranní rituál: Bum, bum, ratata,
                        nejsme žádná mrňata.
                        Jako z vody rosteme,
                        hezký den si přejeme.

                       Malý brouček spinkal v trávě,
                       probudil se dneska právě,
                       protáhl si nožičky,
                       hlavičku i ručičky.
                       Na nohy vzal bačkorky
                       a utíkal do školky.
                       Tak je tady všechny máme
                       a hezky se přivítáme.
                       "Dobrý den!"

motto třídy:
„Děti se potřebují učit, potřebují si hrát
a co je nejdůležitější - potřebují se smát.“REŽIM DNE:
6:00 - 6:30 scházení dětí na budově MŠ
6:30 - 6:45 přechod z budovy MŠ na pavilon MŠ
6:45 provoz pavilon MŠ
6:45 - 8:00 spontánní činnost - volné hry
8:00 - 8:30 tělovýchovná chvilka (pohybové hry, zdravotní cvičení), rituál
8:30 - 9:00 hygiena, svačina
9:00 - 10:45 řízené i frontální činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělání dětí, pobyt venku
10:45 - 11:30 hygiena, příprava na oběd, oběd
11:30 - 14:00 hygiena, odpočinek, relaxace 
14:00 - 14:30 odpolední svačina
14:30 - 15:15 spontánní činnost, individuální práce s dětmi, dle počasí pobyt na zahradě MŠ
15:15 - 15:30 oblékání dětí, přechod na budovu MŠ
15:30 - 16:30 provoz na budově MŠ


CO POTŘEBUJI DO ŠKOLKY:
 • přezůvky (né pantofle)
 • pohodlné oblečení pro hru ve třídě
 • oblečení pro pobyt venku dle počasí
 • náhradní oblečení
 • pyžamo
 • plastový hrnek
 • papírové kapesníky v krabici
 • sáčky (pro znečistěné oblečení )
      !!!PROSÍME VŠE PODEPSAT!!!


CO BY DÍTĚ MĚLO UMĚT, PŘED VSTUPEM DO MŠ
 • pozdravit a poděkovat
 • reagovat na své jméno a odpovědět na pozdrav
 • samostatně jíst a pít, používat lžíci a hrneček
 • neodbíhat od stolu
 • obout se a vyzout bez pomoci (bačkory, boty)
 • poznat si svoje oblečení, pyžámko, bačkorky
 • převléknout se a poskládat si věci na hromádku
 • umět chodit po schodech
 • mýt si ruce mýdlem a po umytí použít ručník
 • aktivně hlásit svojí potřebu, samostatně používat WC
 • nepoužívat v průběhu dne pleny, dudlík, bryndák
 • zvládat déletrvající chůzi - nevozte dítě v kočárku
 • znát základní barvy a poznat si svojí značku
 • smrkat a používat kapesník
 • umět být chvíli sám bez svých blízkých
 • udržet pozornost po dobu alespoň 10 minut
 • umět ukusovat z chleba včetně kůrky - nekrájet na dílky
 • umět navazovat mluvní i oční kontakt při komunikaci
 • respektovat dohodnutá pravidla v kolektivu
    "Mamko, taťko, když to vše dokážu sám
                     budu mít radost já i ty."

 

Adaptační program (Adaptace)

Vstup dítěte do mateřské školy je významnou událostí nejen v životě dítěte, ale i celé rodiny. Rodiče by si měli udělat dostatek času, rozhodně nespěchat. Děti, které do té doby byly převážně v kruhu rodinném, najednou poznávají jinou společnost, nové děti i dospělé a nové prostředí. Musí se podřídit určitým pravidlům, a vyrovnat se s tím, že nejsou jen ony středem pozornosti. Některé děti se s touto změnou vyrovnávají snadno a s jistotou, jiné potřebují delší čas na nově vzniklou situaci. Je dobré, když dítě v MŠ první dny nespí, ale jde domů po obědě. Naším přáním je, aby se děti cítily ve školce spokojené a aby do ní chodily rády. Je důležité, aby i rodiče-hlavně matka, byli s danou situací vyrovnaní. Adaptace probíhá cca 6-8 týdnů (při nemoci se adaptace prodlužuje). Pokud přetrvávají dlouhodobé potíže s adaptací, může být doporučeno pedagogem odklad (dny, týdny, popřípadě měsíce) docházky do MŠ.

Jednotlivé fáze adaptace

1.fáze - probíhá před nástupem dítěte do MŠ

 • MŠ pořádá před zápisem dětí „Den otevřených dveří“ - rodiče si mohou se svými dětmi prohlédnout prostory školky, seznámit se s režimem dne, s nabídkou vzdělávacího programu.

 • přijaté děti mohou navštěvovat v doprovodu svých rodičů MŠ po zápise a v době otevření provozu MŠ v dopoledních hodinách.

 

Pravidla pro účastníky adaptačního programu:

 • do MŠ mohou pouze děti zdravé

 • rodič má nad svým dítětem po celou dobu dozor nenechává zde dítě samotné!

 • rodič nezasahuje učitelce do vzdělávacích, ani výchovných aktivit

 • rodič pozoruje praktiky školy, režim, snaží se dítě vést k napodobování

 

Desatero pro rodiče

(Co mohou rodiče udělat, aby vstup dítěte do MŠ byl úspěšný a nenásilný)

 • chodit s dítětem mezi děti, chodit sním do nových prostředí (např. mateřského centra, hřiště,…)

 • nechávat dítě na určitou dobu v péči jiného známého člověka

 • pracovat na dovednostech sebeobsluhy (při jídle, oblékání, na toaletě)

 • rozvrhnout čas tak, abychom na dítě nemuseli spěchat, má-li věci dělat samo

 • udělat si čas na každodenní společnou chvilku

 • často si s dítětem povídat. Když nastane nevhodné chování umět si vysvětlit proč, a hledat řešení

 • udělat si čas na čtenou pohádku (důležité)

 • chválit dítě, že se mu daří, či něco podařilo

 • vyvarovat se výhružek typu „ Počkej, až budeš ve školce...!“ (dítě se pak bude bát školky předem)

 • opatrně zacházet i s vychvalováním školky, „jak tam bude všechno super!“. Je nutné se držet reality a mluvit o tom, co asi všechno tam bude dítě moci dělat. Vyhneme se tak vytvoření nereálných představ a následného zklamání

 

Co všechno by mělo umět dítě při vstupu do MŠ

 • chodit, lézt, běhat a vůbec se samostatně pohybovat

 • sedět po dobu jídla u stolu, používat lžíci, pít z hrnečku

 • umývat si ruce a utírat se do ručníku, čistit nos

 • používat toaletu z vlastní iniciativy

 • chodit po schodech s přidržováním se zábradlí

 • snažit se uklízet si po sobě hračky

 • reagovat na pokyny (např. počkat, sednout si, přijít, ...) i na své jméno

 • hrát si a svou činností se po určitou dobu zabavit, brát na vědomí přítomnost druhého dítěte a případně se s ním dát dohromady

 • myslet v konkrétních obrazech, ptát se (otázky proč, jak), být zvídavé

 • umí prosadit svou vůli a chtění

 • pozorovat a napodobovat okolí

 • mluvit a dorozumívat se o běžných věcech s dospělými i dětmi

 

2. fáze - probíhá po nástupu dítěte do MŠ individuálně dle dítěte

Navázání vzájemné kladné spolupráce mezi pedagogy MŠ a rodinou je základní podmínka pro kvalitní spolupráci. Během adaptačního období je vhodné, aby rodiče sdělili učitelkám potřebné informace o svém dítěti, jeho zdravotním stavu a dalších specifikách, jež považují za vhodné sdělit v zájmu úspěšné adaptace dítěte.

 

Příklad adaptačního plánu - doporučení pro rychlejší a snadnější adaptaci

 

Loučení v prostoru šaten:

 • při loučení s dítětem se tvařte pozitivně, zachovejte klid Loučení neprotahujte – krátce se s dítětem rozlučte a odejděte. Počítejte se slzičkami – jsou naprosto přirozené. Ze zkušenosti – děti přestanou plakat krátce po vašem odchodu (často maminky nesou loučení hůř, než děti).

 • někdy pomáhá, když do MŠ vodí dítě otec – většina otců se nenechá ovlivnit emotivními projevy svých dětí a dítě dobře ví, že slzičky na tatínka příliš neplatí

 • můžete se domluvit s paní učitelkou na vhodném okamžiku, kdy vezme dítě za ruku/do náručí a vy odejdete

Předávání dítěte učitelce:

 • předáme si dítě z ručky do ručky - v rámci bezpečnosti!

 • rozloučení (pokud dítě nezvládá situaci odchodu rodiče, v prvním týdnu se rodič může stát pozorovatelem, a pobýt s ním 10-15minut ve třídě - pak se rozloučí a odejde)

Odchod ze školky doporučujeme prvních 14 dní po obědě.


 

3. fáze - pokud probíhá adaptace bez obtíží

Jak dítěti pomoci?

Můžete si vzít do školky malého plyšáka na spinkání

Používejte stejné rituály

Rozlučte se krátce

Buďte citliví a trpěliví

Komunikujte s učitelkou

Pozitivně je motivujte

Buďte důslední a nenechte se obměkčit

Nestrašte své dítě školkou"

PLÁNOVANÉ AKCE:

- připravujemeAKTIVITY NAŠÍ TŘÍDY:

4. prosinec 2015 - 9.30 hodin
Mikulášská nadílka
Jako každý rok přijde za dětmi Mikuláš s andělem a čerty.
Kde: MŠ Smetanova

1. prosinec 2015 - 15.00 hodin
Slavnostní zahájení adventu s rozsvěcením stromku
Vánoční naladění v podání krátkého programu dětí. Všichni jste srdečně zváni!
Kde: MŠ Smetanova

11. listopad 2015
hudební divadlo BAMBINI
O zvídavé lišce, vstupné 40,- Kč
Kde: MŠ Smetanova

27. říjen 2015
Co děláme ve školce

23. září 2015
Ve školce je prima

22. září 2015
My jsme malí šikulové

3. září 2015
První dny ve školce

9. červen 2005
Jak se rodí kytara
Lubomír Hrdlička
- hudebně vzdělávací program